Algemene voorwaarden

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties, er kan slechts worden afgeweken mits een voorafgaand en bijzonder schriftelijk akkoord. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eventuele eerder door PS gehanteerde voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt bij inschrijving voor Diensten of Producten van PS. De Eindgebruiker kan ten allen tijden de meest recente Algemene Voorwaarden opvragen bij PS.

PS behoudt zich het recht voor in deze Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking van de wijzigingen. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden in beginsel ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Indien de Eindgebruik een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden protesteren.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

  • PS: Payment Services bvba – Lindekouterstraat 39 – 9030 Mariakerke
  • Eindgebruiker/Klant: degene die op grond van een Overeenkomst Producten of diensten afneemt van PS
  • Diensten: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten die door PS worden geleverd.
  • Installatie: het gebruiksklaar maken en aansluiten van de betreffende diensten/Producten door PS al dan niet op de locatie van de Klant
  • Plug & Play: het gebruiksklaar maken van de betreffende Diensten/Producten door PS aan de Klant zodat hij deze zelf kan aansluiten en in gebruik nemen.
  • Producten: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken en software die door PS worden verkocht, verhuurd of in bruikleen worden gegeven aan de Klant.
  • Overeenkomst: Overeenkomst strekkende tot de levering van Producten/diensten door PS aan de Klant.
  • Gebruikelijke communicatiemiddelen: per brief of per e-mail

Artikel 2: Geldigheid van de offertes

Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. PS heeft het recht om haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de eindgebruiker aansprakelijk te zijn. Onze offertes blijven geldig gedurende 30 dagen en moeten schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de Klant van het bestelformulier en nadat deze ondertekening door PS is geaccepteerd en bevestigd of wanneer er uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven.

Artikel 4: Duur van de Overeenkomst

Voor zover er niets anders is overeengekomen op het bestelformulier treedt de Overeenkomst in werking op datum van handtekening en blijft deze van kracht voor een initiële termijn van één (1) jaar en dit te rekenen vanaf datum plaatsing van de Producten. Deze termijn wordt telkens verlengd met een nieuwe periode van één (1) jaar tenzij een partij per aangetekend schrijven de Overeenkomst minstens negentig (90) dagen voor het einde van deze periode van één (1) jaar opzegt. Indien er bij een huurovereenkomst een commerciële tegemoetkoming aan de klant wordt toegekend onder de vorm van gratis maanden huur, dan treedt de initiële termijn van één (1) jaar in werking op het moment van de eerste betalende huurperiode, dit in tegenstelling tot de eerder vernoemde datum van plaatsing van de Producten.

Artikel 5: Schorsing van een dienst

PS houdt zich het recht voor om ten allen tijde de diensten te onderbreken zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding van de Klant wanneer dit nodig is omwille van de veiligheid en integriteit van de diensten, noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten en Producten van haar toeleveranciers, internet en/of overige telecom.

Artikel 6: Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden slechts ten titel van aanwijzing gegeven. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot het aansprakelijk stellen van PS en kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Leveringstermijnen vangen pas aan indien alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie door de Klant is verstrekt en betaling van verschuldigde bedragen op correcte wijze heeft plaatsgevonden.

De Klant zal voor de aansluiting de benodigde formulieren invullen en ondertekenen. De Klant staat in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart PS voor enige aanspraak van een derde ter zake.

Artikel 7: Installatie

De bepalingen zijn van toepassing op de Installatie van Producten en op Plug & Play. Tenzij anders overeengekomen of tenzij sprake van Plug & Play verzorgt PS de Installatie van het product. Het aansluiten van het product door de Klant in geval van Plug & Play geschiedt voor eigen rekening en risico van de Klant. De Klant garandeert dat, bij levering, op maximum 2,5 meter van de installatieplaats van de terminal en/of andere apparatuur, reeds een aansluitpunt voor stroom en een genormaliseerde communicatielijn zonder extra diensten voorzien is. Alle installatiekosten van communicatielijn(en), met het (de) daarbij horende abonnement(en) en telecommunicatie zijn geheel ten laste van de Klant. Indien de installatieomgeving niet voldoet aan door PS vooraf gestelde eisen en/of indien de Klant geen toegang verschaft aan PS (of door haar ingeschakelde derden) tot de desbetreffende omgeving is PS gerechtigd de Installatie uit te stellen en komen de door PS reeds gemaakte kosten om de Installatie te voltooien volledig voor rekening van de Klant.

Artikel 8: Annulering bestelformulier

Indien de koper het bestelformulier annuleert, kan dit kosteloos per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ondertekening van het bestelformulier. Indien na deze datum wordt geannuleerd, is PS gerechtigd een schadevergoeding wegens contractbreuk te eisen die vastgelegd wordt op 30% van de prijs van de bestelde goederen en/of het uit te voeren werk, met een minimum van 250 euro.

Artikel 9: Prijs

De Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip geldende prijzen. Deze prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen. Daarenboven kunnen de prijzen, welke in onze bestelformulieren worden vermeld, aangepast worden in functie van de evolutie van de grondstoffenprijzen en de lonen tussen het tijdstip van bestelling en dat van de uitvoering van het contract.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan PS en moeten ten laatste op de vervaldatum betaald zijn (of indien geen vervaldatum vermeld is op de factuur, uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum).

Klachten inzake facturen dienen PS per aangetekend schrijven te bereiken binnen een vervaltermijn van vijftien dagen na factuurdatum. Elke andere vorm van protest of een protest na deze termijn wordt als laattijdig en ongegrond aanzien.

Bij niet tijdige betaling van de factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een aanmaningskost van 7,50€ en een intrest van 15% op het factuurbedrag verschuldigd zijn tot aan de dag van volledige betaling. Bij gebreke van betaling op de vervaldag van de factuur, zullen ook alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs deze die nog niet vervallen zijn. Bovendien zal het bedrag van de openstaande vordering met 15% verhoogd worden en dit met een minimum van 75 euro voor vorderingen kleiner dan 250 euro, en met een minimum van 150 euro voor vorderingen vanaf 250 euro.

In geval van niet tijdige betaling is PS gerechtigd de Klant zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van alle diensten totdat alle facturen voldaan zijn en behoudt PS zich het recht de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen ten nadele van haar Klant zonder schadevergoeding.

Betalingen van de Klant aan PS zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Klant anders vermeld bij betaling.

Bij terugvordering van de Producten en/of andere apparatuur worden alle kosten verhaald op de Klant, zowel afschrijfkost van de terminal en/of andere apparatuur, de initialisatie-, parametrisatie- en installatiekosten, transport- en/of verplaatsingskosten, enz.

Artikel 11: Mobiele datacommunicatieverbinding

Dit artikel is van toepassing indien de Eindgebruiker overgaat tot huur of koop van Producten met een mobiele datacommunicatieverbinding. De Klant ontvangt van PS een Simkaart, deze blijft eigendom van PS. De Klant dient de betreffende Simkaart zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging te beschermen. Bij mobiele telecommunicatie vindt het transport van gegevens geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. De Klant aanvaardt dat de getransporteerde gegevens door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze zijn bestemd. De Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van zijn aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming of kennis.

Artikel 12: Koop, eigendomsvoorbehoud

Dit artikel is van toepassing indien de Eindgebruiker overgaat tot aankoop van de Producten.

PS blijft het eigendomsrecht behouden van al het gekochte materiaal tot op het ogenblik van volledige betaling, met inbegrip van de intresten en de kosten. Vanaf de levering zijn alle risico’s uitsluitend ten laste van de koper. De Klant is gehouden om de geleverde Producten binnen de veertien dagen na levering op gebreken te controleren en de eventuele gebreken  te melden aan PS. Gebreken geven geen grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

Eventuele gebreken en storingen die optreden gedurende een periode van 12 maanden na eerste aflevering van het product zullen naar beste vermogen door PS worden hersteld en respectievelijk worden opgelost. Deze waarborg blijft beperkt tot herstel of vervanging van enig gebrekkig onderdeel voor zover PS hierdoor onmiddellijk op de hoogte werd gebracht en er geen tussenkomst is geweest van een derde. Voor iedere verplaatsing zullen de administratieve kosten, alsook de kosten voor de verplaatsing, in rekening worden gebracht. Bij niet-tijdige melding van gebreken, zoals hiervoor omschreven en in ieder geval na verloop van voornoemde garantieperiode, vervalt het recht van beroep op een tekortkoming.

Alle indirecte schade (zoals bvb. een daling in het zakencijfer en derving van winst) worden formeel uitgesloten uit de waarborg.

De waarborg vervalt bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, bij tussenkomst van derden, niet-naleving van de voorwaarden inzake temperatuur en vochtigheid, verandering van stroom, verkeerd gebruik, gebrek aan toezicht en meer in het algemeen bij elke oorzaak die niet inherent is aan het normale gebruik van het verkochte materiaal en dit naar het uitsluitende oordeel van PS.

Artikel 13: Huur en verplichtingen van de Klant.

Ingeval van huur blijven de Producten eigendom van PS.

PS stelt de Producten tegen de in de Overeenkomst vermelde huurprijs en vermelde duur ten titel van huur ter beschikking. In de huurprijs is niet inbegrepen de terbeschikkingstelling van gebruiks-en verbruiksgoederen die nodig zijn voor het gebruik zoals batterijen, stempels, papier, kabels, accessoires,…

De Klant dient zich als een goede huurder te gedragen en is verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten. Hij zal deze met zorg behandelen, niet beschadigen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het betreffende product bestemd is. Bij beschadiging van het product is de Klant verplicht PS daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en de desbetreffende schade te vergoeden aan PS.

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten die door de Klant worden gehuurd gaat op de Klant over van bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst. De Klant is verplicht zich adequaat te verzekeren voor alle risico’s die voorvloeien uit haar positie als huurder jegens PS.

De Klant is verplicht de gehuurde Producten uitsluitend voor zijn eigen organisatie of bedrijf te gebruiken. Gebruik door of ten behoeve van derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande toestemming van PS. Het is de Klant niet toegestaan het gehuurde product te onderverhuren of in gebruik te geven aan enige derde zonder toestemming van PS.

De Klant zal het gehuurde product bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat aan PS teruggeven en dit uiterlijk de laatste dag van de Overeenkomst. Indien de Producten en/of onderdelen en/of materialen niet binnen de gestelde termijn worden terug bezorgd zal PS een boete van €35,00 per dag in rekening brengen bij de Klant voor een maximale periode van veertien dagen. Aansluitend zal PS aan de Klant in het geval van verzuim van terug bezorging een factuur voor de vervangingswaarde van de Producten opmaken aan de Klant en wordt de eigendom van de Producten overgedragen aan de Klant.

Indien bij het einde van de Overeenkomst de Producten worden terug bezorgd aan PS en blijkt dat deze beschadigd zijn of onderdelen ontbreken dan zal PS de kosten van het product, dan wel de te vervangen onderdelen in rekening brengen van de Klant.

Artikel 14: Industrieel en intellectueel eigendomsrecht

De studies, ontwerpen, tekeningen en modellen welke aan de koper worden overgemaakt blijven de uitsluitende eigendom van PS. De koper mag ze dus enkel voor eigen gebruik aanwenden en zal er zich van onthouden ze aan derden over te maken onder welke vorm ook.

Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PS of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens

PS verwerkt persoonsgegevens van de Eindgebruiker bij het voorbereiden van contracten, het uitvoeren van de Overeenkomst, marketingactiviteiten en andere doelen. PS brengt Eindgebruiker graag verder op de hoogte op welke manier PS deze verzamelt, gebruikt en waarom PS deze gegevens nodig heeft. Informatie hierover kan Eindgebruiker terug vinden op www.payment-services.be onder 'Privacy Statement'. Eindgebruiker kan dit privacy statement ook per e-mail ontvangen. Eindgebruiker kan PS hiervoor contacteren via admin@payment-services.be of 0487/87.87.22

Eindgebruiker stemt er bij voorbaat mee in dat PS deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde.

Artikel 15: Service

PS voorziet in het onderhoud van het product en/of andere apparatuur naar de inhoud van het servicecontract dat door de Klant werd aangegaan. Indien de Klant geen servicecontract heeft aangegaan, worden alle interventies door PS gefactureerd aan 260 euro (exclusief BTW). PS behoudt zich het recht om geen assistentie te verlenen indien de Klant openstaande facturen heeft waarvan de vervaldag reeds is verlopen.

De Klant dient een storing onmiddellijk te melden aan PS.

De herstellingen die dienen te gebeuren door uitwendige elementen of die het gevolg zijn van abnormaal gebruik van het toestel (ongeluk, ongeluk, kwaadwilligheid, moedwillige breuk, brand,

overstroming, storm, blikseminslag, kortsluiting, elektriciteitspanne, communicatieprobleem en problemen veroorzaakt door derden, het niet naleven door de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, het niet voldoen aan de eisen die aan de installatieomgeving worden gesteld, het gebruik van verbruiksmaterialen die niet aan de door PS verstrekte specificaties voldoen,…) zijn uitgesloten in dit contract. Het herstellen van dergelijke schade of oplossen (telefonisch of op locatie) van dergelijke storingen door PS wordt integraal en separaat doorgerekend aan de Klant.

Artikel 16: Termijn van tussenkomst

PS verbindt er zicht toe tussen te komen binnen een termijn van 24 uur volgend op de melding door de Klant. Wat betreft de herstellingen die niet ter plaatse kunnen gebeuren is er een gemiddelde termijn van 15 dagen voorzien. 

Het telefonisch ondersteunen (hetzij mondeling, hetzij digitaal) van de Klant bij mogelijke storingen is van 8.30 tot 19:00 uur en dit van maandag tot en met zaterdag via het telefoonnummer 0487/87.87.22

Binnen de 24 uur, indien nodig bevonden door PS, zal er een toestel ter vervanging van de defecte terminal opgestuurd worden.

Artikel 17: Waarborgen te leveren door de koper

In geval van vermindering van het krediet van de koper, behoudt PS zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, bijkomende waarborgen van hem te eisen met het oog op een correcte uitvoering van zijn verbintenissen. Weigering om hieraan te voldoen verschaft PS het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 18: Wijziging gegevens en verhuizingen Klant

De Klant dient wijzigingen in administratieve gegevens (zoals bankrekeningnummer, contactpersoon, website e.d.) minimaal 30 dagen voorafgaand aan de ingang van die wijziging met behulp van de gebruikelijke communicatiemiddelen aan PS door te geven. De eventuele kosten voor het verwerken van deze wijzigingen door PS worden integraal en separaat doorberekend aan de Klant, ongeacht of hij beschikt over een service contract.

De Klant dient een voorgenomen verhuizing van een dienst en/of een verplaatsing van door PS in gebruik gegeven Producten, minimaal 30 dagen voorafgaand daaraan met behulp van de gebruikelijke communicatiemiddelen aan PS door te geven. De kosten voor verhuizing van de Producten en/of diensten en de eventueel benodigde (hernieuwde) Installatie zijn voor rekening van de Klant en zullen door PS worden uitgevoerd op grond van de geldende uurtarieven van PS.

Indien blijkt dat de met PS overeengekomen diensten niet leverbaar zijn op het nieuwe adres, zal gezocht worden naar een passende oplossing. Indien geen passende oplossing gevonden kan worden, zal de Overeenkomst met betrekking tot de betreffende dienst in dat geval worden beëindigd door middel van opzegging tegen de datum van verhuizing. PS is in dat geval niet schadeplichtig. De Klant blijft eventueel nog niet betaalde vorderingen verschuldigd.

Een wijziging kan door de Klant ten opzichte van PS alleen worden ingeroepen als de Klant PS volgens de gebruikelijke communicatiemiddelen van deze wijziging tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Opname van een wijziging in de daartoe bestemde openbare registers kan nimmer ten opzichte van PS worden ingeroepen indien deze wijziging niet aan PS kenbaar is gemaakt.

Artikel 19: Beslag op Producten

De Klant zal PS onmiddellijk met behulp van de gebruikelijke communicatiemiddelen in kennis stellen van een eventueel (faillissements)beslag op de verhuurde Producten, onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. De Klant zal de beslagleggende deurwaarder onmiddellijk informeren over en een volledige inzage geven in de Overeenkomst (huurovereenkomst). De Klant is jegens PS aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de verhuurde Producten.

Artikel 20: Geschillen/Betwistingen

Alle betwistingen i.v.m. dit contract of de gevolgen ervan die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen onderworpen zijn aan de rechtsbevoegdheid van de Handelsrechtbank waar de maatschappelijke zetel van PS zich bevindt, als enige bevoegde; zelfs in geval van garantietegemoetkomingen of veelheid van pleitbezorgers. Bij interpretatieproblemen van de vertaling van huidige verkoopsvoorwaarden in vreemde talen zullen partijen zich beroepen op de Nederlandse versie.